Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania

  Drukuj
 
 1. Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 im. dr. H. Jordana w Warszawie jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego prowadzącą zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z terenu Warszawy, w szczególności z terenu Dzielnicy Praga-Południe.
 2. Ognisko jest placówką ogólnodostępną a uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne i dobrowolne.
 3. Ognisko prowadzi działalność w ciągu całego roku kalendarzowego, jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.
 4. W Ognisku są organizowane zajęcia stałe, okresowe i okazjonalne, wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.
 5. Zajęcia stałe są organizowane w grupach liczących 16 wychowanków.
 6. Godzina zajęć stałych trwa 45 minut.
 7. Za zgodą organu prowadzącego liczba wychowanków w grupie może być niższa od liczby określonej w pkt. 3.
 8. Organizację zajęć stałych określa tygodniowy plan zajęć Ogniska.
 9. Godziny pracy Ogniska ustala Rada Pedagogiczna, zgodnie z możliwościami Ogniska i potrzebami środowiska. Godziny te mogą być korygowane.
 10. Szczegółową organizację Ogniska w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji placówki, opracowany przez Dyrektora do dnia 30 kwietnia każdego roku.
 11. W arkuszu organizacji placówki określa się w szczególności: liczbę pracowników placówki oraz ogólną liczbę godzin zajęć, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący. Ognisko opracowuje własne programy i plany pracy.

Rekrutacja uczestników zajęć

 1. Nabór uczestników zajęć prowadzony jest w ciągu całego roku, na podstawie odpowiednich przepisów prawa, harmonogramu i szczegółowych zasad postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych m.st. Warszawy.
 2. Rekrutacja prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu rekrutacji.
 3. Terminy rekrutacji są określone w harmonogramie dla kandydata, który dostępny jest w serwisie Biura Edukacji, na stronie placówki oraz pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl
 4. Dyrektor placówki przed rozpoczęciem rekrutacji określa maksymalną liczebność poszczególnych grup, w których planuje zajęcia w danym roku szkolnym wraz z podaniem ich typu, rodzaju, stopnia trudności lub przedziału wiekowego uczestników mogących brać w nich udział.
 5. Zasady rekrutacji nie dotyczą zajęć organizowanych przez placówki w czasie ferii zimowych lub letnich, podczas których obowiązują zasady dotyczące Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście” oraz zajęć opiekuńczych i ogólnorozwojowych ze zmienną liczbą wychowanków prowadzonych przez placówkę.
 6. Przy naborze prowadzonym podczas roku szkolnego na zajęcia i warsztaty adresowane do grup szkolnych, zajęcia świetlicowe, okresowe i okazjonalne, zasady rekrutacji nie mają zastosowania.
 7. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/opiekuna prawnego kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego.
 8. Informacja o rekrutacji jest podana do wiadomości publicznej poprzez stronę internetową placówki oraz zamieszczenie jej na tablicach ogłoszeń w placówce oraz w serwisie Biura Edukacji i pod adresem elektronicznego systemu rekrutacji do placówek: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl
 
 
Wprowadził BZMW/ext.WMaj 05-03-2012
Aktualizujący Rowicka-Łagowska Diana (OPP nr 2) 30-03-2021
Zatwierdzający Rowicka-Łagowska Diana (OPP nr 2) 30-03-2021
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 31-03-2021
Liczba odwiedzin: 1263